Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu Iiyama e-shop od naší společnosti:

HSi Sp. z o.o., se sídlem ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, Polsko

IČ: 754-033-48-43

DIČ: PL7540334843

adresa pro doručování korespondence:

HSI Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, Polsko

telefonní číslo: +420234290654

kontaktní e-mail:  info@iiyama-eshop.cz

adresa pro doručování reklamací:

SIL Eastern Europe a.s. Těšínská 1970/56 710 00 Ostrava 

adresa pro doručování zboží při odstoupení od smlouvy CZ:

OlzaLogistic – HSI iiyama-eshop.cz, Karvinská 1897, 73701 Český Těšín

adresa pro doručování zboží při odstoupení od smlouvy SK:

OlzaLogistic – HSI iiyama-eshop.sk, Suľov 46, 01352 Suľov-Hradná

1.       Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1.      Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

-      je v ujednaném množství;

-      odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;

-      za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;

-      nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce trvání 3 roky, za splnění určitých podmínek v délce trvání až 5 let. 

1.2.      Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2.       Práva kupujícího z vadného plnění

2.1.      Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2.      Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a)       odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)      odstranění vady opravou věci;

c)       přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

d)      odstoupení od smlouvy.

2.3.      Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a)       odstranění vady; nebo

b)      přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4.      O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat při oznámení vady, jinak o něm rozhodne osoba určená k opravě nebo prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s osobou určenou k opravě nebo prodávajícím.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5.      Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a)       došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)      kupující použil věc ještě před objevením vady;

c)       kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d)      kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, vrátí kupující, co ještě vrátit může, a dá náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

3.       Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

3.1.      Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2.      Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-      opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

-      vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;

-      věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

-      vyplývá-li to z povahy věci.

 

4.       Postup při reklamaci

4.1.      Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

4.2.      Kupující je povinen reklamaci uplatnit u osoby určené k opravě, o které byl prodávajícím informován. Nebyl-li kupující informován o osobě určené k opravě, je oprávněn reklamaci uplatnit na kontaktní adrese prodávajícího.

4.3.      Závazný postup při reklamaci:

-      kupující je povinen informovat osobu určenou k opravě (příp. prodávajícího) o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;

-      reklamované zboží kupující doručí osobě určené k opravě (příp. prodávajícímu) jinak než na dobírku, přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení, není-li stanoveno jinak;

-      kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

4.4.      Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo osobě určené k opravě (příp. prodávajícímu) doručeno reklamované zboží.

4.5.      V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 18.06.2019

keyboard_arrow_up Naposledy koupeno
keyboard_arrow_up Více
close