ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ IIYAMA-SKLEP.PL

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ON-LINE OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že nepředstavují zdroj povinností pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby trvání zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.

 2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Opolí (sídlo a doručovací adresa: ul. Technologiczna 2B, 45-839 Opole); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000198842; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Okresní soud v Opolí, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: PLN, NIP 7540334843, REGON 008305006, e-mailová adresa: sklep@iiyama-sklep.pl, telefonní číslo: 774427163 - dále jen "správce", který je současně poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.

 3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem: Barbara Stężała ido@iiyama-sklep.pl

 4. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "RODO" nebo "Nařízení RODO". Oficiální znění nařízení RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 5. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem využívajícím Internetový obchod, až na dvě výjimky: (1) uzavírání smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v Provozním řádu Internetového obchodu a v těchto zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů danou smlouvu se Správcem uzavřít, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro daňové či účetní účely), a neposkytnutí těchto údajů znemožní Správci tyto povinnosti splnit.

 6. Správce dbá zejména na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je odpovědný a zajišťuje, aby údaje, které shromažďuje, byly: (1) byly zpracovávány zákonným způsobem; (2) byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

 7. S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko různě pravděpodobného a různě závažného porušení práv nebo svobod fyzických osob správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se podle potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce zavede technická opatření, aby zabránil získání a změně elektronicky předávaných osobních údajů neoprávněnými osobami.

 8. Veškerá slova, slovní spojení a zkratky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. prodávající, internetový obchod, elektronická služba) se chápou v souladu s jejich definicí obsaženou v Provozním řádu internetového obchodu, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu.

2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna jedna nebo více z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Zákazníků a Klientů internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v dalším bodě Zásad ochrany osobních údajů - s odkazem na daný účel zpracování osobních údajů Správcem

3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Účel, základ, doba a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají v každém případě z činností, které příslušný Zákazník nebo Klient v Internetovém obchodě nebo Správce provádí. Pokud se například Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného Produktu namísto doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který doručení jménem Správce provádí.

 2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, z důvodů a po dobu uvedenou v tabulce níže:

Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Doba uchovávání údajů
Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb.
Přímý marketing Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívajících v péči o zájmy a dobrou pověst Správce, jeho Internetového obchodu a snaze prodávat Produkty. Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti je tříletá, u Kupní smlouvy dvouletá). údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti Správce. Promlčecí doba se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků z podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá). Správce nesmí zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu v případě, že subjekt údajů vznese účinnou námitku v tomto smyslu.
Marketing Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO (souhlas) - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správcem. Údaje jsou uchovávány do doby, než subjekt údajů odvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.
Vyjádření zákazníka k uzavřené kupní smlouvě Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru. Údaje jsou uchovávány do doby, než subjekt údajů odvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.
Vedení účetnictví Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO ve spojení s § 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018. (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 395) - zpracování je nezbytné ke splnění právní povinnosti, kterou má správce. Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy, které Správci ukládají povinnost vést účetnictví (5 let, počítáno od počátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).
Vznik, uplatnění nebo obrana proti nárokům, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce - spočívající v určení, uplatnění nebo obhajobě nároků, které správce může vznést nebo které mohou být vzneseny proti správci. Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci vzneseny (základní promlčecí doba nároků vůči Správci je šest let).
Používání webových stránek internetového obchodu a zajištění jejich správného fungování. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě webových stránek Internetového obchodu Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků z podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).
Vedení statistik a analýza návštěvnosti Internetového obchodu Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýz návštěvnosti Internetového obchodu za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění uzavřených kupních smluv, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů (jako je například poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů.

 2. K předávání údajů Správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro naplnění daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. Například pokud Zákazník využije osobní odběr, nebudou jeho údaje předávány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

 3. Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být poskytnuty následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

  1. v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení Produktu prostřednictvím Internetového obchodu poštou nebo kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli, který zásilku jménem Správce provádí, a v případě, že je zásilka zasílána z externího skladu, subjektu, který zajišťuje sklad a/nebo proces expedice, a to v rozsahu nezbytném pro dokončení doručení Produktu Zákazníkovi.
  2. subjektům zpracovávajícím platby elektronickou nebo kreditní kartou - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu zpracovávajícímu na příkaz Správce výše uvedené platby v Internetovém obchodě v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.
  3. věřitelským subjektům / pronajímatelům - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá splátkový způsob úhrady nebo leasingový způsob úhrady, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli, který v Internetovém obchodě na příkaz Správce zpracovává výše uvedené platby, a to v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.
  4. poskytovatel systému průzkumu veřejného mínění - v případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením svého názoru na uzavřenou Kupní smlouvu, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujícímu systém průzkumu veřejného mínění pro Kupní smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě na příkaz Správce v rozsahu nezbytném pro vyjádření názoru Zákazníka prostřednictvím systému průzkumu veřejného mínění.
  5. poskytovatelům služeb dodávajícím Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat jeho podnikatelskou činnost, včetně Internetového obchodu a jím poskytovaných Elektronických služeb (zejména poskytovatelům počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelům e-mailu a hostingu a poskytovatelům softwaru pro řízení obchodu a technickou podporu Správce) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
  6. Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelem využití poštovního systému edrone.me pro zasílání newsletteru. V těchto případech společnost Edrone sp. z o.o. vystupuje výhradně jako subjekt pověřený zpracováním osobních údajů, tj. zpracovává údaje pouze pro účely, kterými ji pověřil správce údajů, a nikoli pro vlastní účely.
  7. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: - pouze pro marketingové účely pro účely e-mailové, sms, kampaně na sociálních sítích, kterou správce spustil nebo uvedl pomocí systému edrone. Společnost Edrone sp. z o.o. v těchto případech vystupuje výhradně jako subjekt pověřený zpracováním osobních údajů, tj. zpracovává údaje pouze pro účely, kterými ji pověřil Správce, nikoliv pro vlastní účely.
  8. poskytovatelům účetních, právních nebo poradenských služeb, kteří Správci poskytují účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kanceláři, advokátní kanceláři nebo inkasní společnosti) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
  9. poskytovatelům sociálních pluginů, skriptů a jiných obdobných nástrojů umístěných na webových stránkách internetového obchodu, které umožňují prohlížeči osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů výše uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů sociální sítě) a předávat těmto poskytovatelům za tímto účelem osobní údaje návštěvníka, a to včetně
   1. Facebook Ireland Ltd. - Správce používá na webových stránkách internetového obchodu sociální pluginy Facebooku (např. tlačítko To se mi líbí, Sdílet nebo přihlášení pomocí přihlašovacích údajů na Facebooku), a proto shromažďuje a sdílí osobní údaje zákazníka, který používá webové stránky internetového obchodu, se společností Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o vašich aktivitách na webových stránkách Internetového obchodu - včetně informací o vašem zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a využívání služeb - bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku a jste přihlášeni na Facebooku).

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Nařízení RODO ukládá správci povinnost poskytovat informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení RODO, a přinejmenším v těchto případech příslušné informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to správce v této části zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o možném profilování.

 2. Správce může profilování v Internetovém obchodě využívat pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která na jeho základě Správce činí, se netýkají uzavření či odmítnutí Kupní smlouvy nebo možnosti využití Elektronických služeb Internetového obchodu. Důsledkem využití profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo nabídka lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Navzdory profilování je to osoba, která se svobodně rozhoduje, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a provést nákup v Internetovém obchodě.

 3. Profilování v Internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo predikci chování osoby na webových stránkách Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního Produktu do nákupního košíku, zobrazením stránky konkrétního Produktu v Internetovém obchodě nebo analýzou historie předchozích nákupů v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má osobní údaje dotčené osoby, aby jí mohl následně zaslat např. slevový kód.

 4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej podobným způsobem významně dotýká.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky výkonu výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 nařízení RODO.

 2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení RODO), pak má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 3. Právo podat stížnost dozorovému úřadu - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost dozorovému úřadu způsobem a v režimu uvedeném v ustanoveních nařízení RODO a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 4. Právo vznést námitku - Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě správce již nesmí tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.

 5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

 6. Za účelem uplatnění práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách internetového obchodu.

7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA

 1. Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány serverem a ukládány na webové stránky návštěvníka internetového obchodu (např. na pevný disk počítače, notebooku nebo paměťovou kartu chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie, jakož i historii jejich vzniku naleznete mimo jiné zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. Soubory cookie, které mohou být zasílány webovými stránkami internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

Jejich poskytovatelem:

 1. (vytvořené na webových stránkách internetového obchodu správce) a
 2. vlastněné třetími stranami (jinými než Správce)

Z důvodu doby jejich uložení na zařízení osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu:

 1. relace (uchovává se až do odhlášení z internetového obchodu nebo vypnutí internetového prohlížeče) a
 2. trvalé (uložené po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru, nebo do ručního odstranění).

Vzhledem k účelu jejich použití:

 1. (umožňující správné fungování stránek internetového obchodu),
 2. funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení webových stránek internetového obchodu preferencím osoby, která stránky navštívila),
 3. analytický a výkonnostní (shromažďování informací o způsobu používání webových stránek internetového obchodu),
 4. marketingové, reklamní a sociální (shromažďování informací o osobě, která navštívila webové stránky internetového obchodu, za účelem zobrazení personalizované reklamy této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek internetového obchodu, jako jsou sociální portály
 1. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, a to pro následující konkrétní účely:

Účely použití souborů cookie v internetovém obchodě Správce identifikace návštěvníků jako přihlášených do Internetového obchodu a zobrazení, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie)
zapamatování Produktů přidaných do nákupního košíku za účelem podání Objednávky (nezbytné soubory cookie)
zapamatování údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční cookies)
přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizace používání stránek Internetového obchodu (funkční/preferenční cookies)
vedení anonymních statistik, které ukazují, jak jsou stránky internetového obchodu využívány (statistické cookies).
remarketing, tj. zkoumání charakteristik chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich akcí (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytovat jim reklamu přizpůsobenou jejich předpokládaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti společností Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních médií)
 1. V nejpoužívanějších webových prohlížečích je možné zkontrolovat, které soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném okamžiku odesílány webovými stránkami internetového obchodu, a to následovně:

V prohlížeči Chrome: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies". V prohlížeči Firefox: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu na levé straně, (2) přejděte na kartu "Povoleno" nebo "Blokováno", (3) klikněte na políčko "Soubory cookie pro sledování mezi stránkami", "Prvky pro sledování sociálních médií" nebo "Obsah s prvky pro sledování". V prohlížeči Internet Explorer: (1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na pole "Zobrazit soubory".
V prohlížeči Opera: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies". V prohlížeči Safari: (1) klikněte na nabídku "Předvolby", (2) přejděte na kartu "Ochrana osobních údajů", (3) klikněte na pole "Spravovat data webu". Bez ohledu na prohlížeč použijte dostupné nástroje, například na adrese:https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/.
 1. Většina webových prohlížečů na trhu ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie povoluje. Podmínky používání souborů cookie můžete určit v nastavení svého prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nezapamatování si produktů v nákupním košíku během postupných kroků zadávání objednávky).

 2. Nastavení vašeho prohlížeče týkající se souborů cookie je relevantní pro váš souhlas s používáním souborů cookie naším Internetovým obchodem - v souladu s předpisy může být tento souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a jak je můžete sami vymazat v nejrozšířenějších webových prohlížečích, jsou k dispozici v nápovědě vašeho webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na daný odkaz)
  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer
  Opera
  Safari
  Microsoft Edge

 3. Správce může v Internetovém obchodě používat službu Google Analytics, Universal Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiky a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou výše uvedenými službami zpracovávány za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat Internetový obchod a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné povahy. Při využívání výše uvedených služeb v Internetovém obchodě Správce shromažďuje takové údaje, jako je zdroj a prostředek získání návštěvníků Internetového obchodu a jejich chování na stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují webové stránky, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

 4. Je možné, aby osoba snadno zablokovala poskytování informací službě Google Analytics o své aktivitě na webových stránkách Internetového obchodu - za tímto účelem lze například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 5. Správce může na stránkách Internetového obchodu používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit účinnost reklam a zjišťovat, jaké akce návštěvníci Internetového obchodu provádějí, a zobrazovat těmto návštěvníkům reklamy na míru. Podrobné informace o fungování služby Facebook Pixel naleznete na následující webové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 6. Provoz Facebook Pixel můžete spravovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 7. Správce může v internetovém obchodě používat sledovací kódy edrone poskytnuté společností Edrone Sp. z o.o.. (ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków) za účelem analýzy statistik webových stránek Obchodu, jakož i pro marketingové účely, a to pouze pro účely e-mailů, sms, kampaní na sociálních sítích, které Správce spustil nebo uvedl pomocí systému edrone.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste se po návštěvě jiných webových stránek seznámili s tam stanovenými zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetový obchod Správce.

keyboard_arrow_up Nedávno zakoupené
keyboard_arrow_up Więcej
close