OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
IIYAMA-SKLEP.PL

OBSAH:

1.    OBECNÁ USTANOVENÍ

2.    ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.    PODMÍNKY PRODEJE

4.    ZPŮSOBY A LHŮTY PLATBY ZA PRODUKT

5.    NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ PRODUKTU

6.    REKLAMACE VÝROBKU

7.    POSTUPY MIMOSOUDNÍHO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

8.    PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.    USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.  VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod www.iiyama-sklep.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Smluvní ujednání, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Účelem ustanovení těchto obchodních podmínek tedy není vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která mu náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými právními předpisy mají přednost a použijí se tyto předpisy.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.    On-line obchod dostupný na internetové adrese www.iiyama-sklep.pl provozuje společnost HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Opolí (sídlo a doručovací adresa: ul. Technologiczna 2B, 45-839 Opole); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000198842; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Základní kapitál ve výši: PLN, NIP 7540334843, REGON 008305006, e-mailová adresa: sklep@iiyama-sklep.pl, telefonní číslo: 774427163.

2.    Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím on-line obchod, pokud dané ustanovení obchodních podmínek nestanoví jinak a není určeno pouze spotřebitelům nebo podnikatelům.

3.    Správcem osobních údajů zpracovávaných v On-line obchodě v souvislosti s plněním těchto obchodních podmínek je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

4.    Definice:

1.    pracovní den - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

2.    REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

3.    OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického nákupního košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

4.    ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

5.    OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zákonů 1964 č. 16, položka 93 v platném znění).

6.    ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

7.    PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

8.    PRAVIDLA - tato pravidla internetového obchodu.

9.    INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na následující internetové adrese: www.iiyama-sklep.pl.

10.  PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB - společnost HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Opolí (sídlo a adresa pro doručování: ul. Technologiczna 2B, 45-839 Opole); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000198842; rejstříkový soud, u kterého je vedena dokumentace společnosti: Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: PLN, NIP 7540334843, REGON 008305006, e-mailová adresa: sklep@iiyama-sklep.pl, telefonní číslo: 774427163.

11.  Kupní smlouva - smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

12.  ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

13.  UŽIVATEL - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.

14.  ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů).

15.  OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

1.    V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet a objednávkový formulář.

1.    Účet - použití Účtu je možné po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků Zákazníkem - (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole "Uložit". V Registračním formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo. Zákazník může také využít Účet zaškrtnutím příslušného políčka při zadávání Objednávky - Účet je Zákazníkovi vytvořen při zadání Objednávky.

1.    Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet zrušit (odstoupit od Účtu), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@iiyama-sklep.pl nebo písemně na adresu: Technologiczna 2B, 45-839 Opole.

2.    Objednávkový formulář - používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Objednávka je učiněna v okamžiku, kdy Zákazník provede celkem dva po sobě následující kroky - (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na políčko "Objednat a zaplatit" na stránce Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře. - do tohoto okamžiku je možné zadané údaje samostatně upravit (za tímto účelem se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Údaje o Zákazníkovi: Výrobek(y), množství Výrobku(ů), místo a způsob dodání Výrobku(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název společnosti a daňové identifikační číslo.

1.    Služba elektronického objednávkového formuláře je poskytována bezplatně a jednorázově a zaniká v okamžiku, kdy je jejím prostřednictvím zadána objednávka, nebo v okamžiku, kdy zákazník zadávání objednávky jejím prostřednictvím předem ukončí.

2.    Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17. 0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1920x1080; (5) povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.

3.    Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Zákazník je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Klientovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah.

4.    Reklamační řízení týkající se elektronických služeb:

1.    Reklamace týkající se poskytování Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další reklamace související s provozem Internetového obchodu (s výjimkou reklamačního řízení na výrobky, které je uvedeno v bodě. 6 Obchodních podmínek), může Zákazník podat např:

1.    písemně na adresu: Technologiczna 2B, 45-839 Opole;

2.    v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu:  sklep@iiyama-sklep.pl.

2.    Doporučujeme, aby Zákazník v popisu stížnosti uvedl: 1. Stížnost musí být podána písemně. 2. Stížnost musí být podána písemně: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti; (2) požadavek Zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti Poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

3.    Poskytovatel služby na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.    K uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník učiní Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s ust. 2.1.2 Obchodních podmínek.

2.    Cena Produktu uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze zjistit - o povinnosti je uhradit, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu v průběhu procesu zadávání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

3.    Postup při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře.

1.    K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník v Internetovém obchodě učiní Objednávku v souladu s bodem. 2.1.2 Obchodních podmínek.

2.    Po odeslání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k plnění. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí ke zpracování je provedeno tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí ke zpracování a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Obdržením výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkem je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.

4.    Zaznamenání, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi je provedeno (1) zpřístupněním těchto Obchodních podmínek na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi, uvedené v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek. 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

1.    Prodávající zpřístupní zákazníkovi následující způsoby platby za kupní smlouvu:

1.    platba na dobírku při převzetí zásilky.

2.    Platba bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího.

3.    elektronická platba a platba platební kartou prostřednictvím PayU.pl a Przelewy24.pl - možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce informace týkající se způsobů platby a na webových stránkách http://www.payu.pl a http://www.przelewy24.pl/.

1.    Zúčtování elektronických plateb a transakcí platební kartou se provádí dle uvážení Klienta prostřednictvím PayU.pl nebo Przelewy24.pl. Elektronické platební transakce a transakce platební kartou zpracovává:

1.    PayU.pl - společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (adresa sídla: ulice Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, registrační spisy vedené Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základní kapitál 4 000 000 PLN plně splacený, NIP: 779-23-08-495.

2.    Przelewy24.pl - společnost PayPro S.A. se sídlem v Poznani (adresa: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.    Platba ve splátkách - platba se provádí zcela nebo zčásti z prostředků z úvěru poskytnutého společností:

1.    ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ve Varšavě, ulice Łopuszańska, č. 38D, 02-232 Varšava, základní kapitál 725 216 080,00 PLN (splacený v plné výši), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142).

2.    MBANK SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ve Varšavě, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, základní kapitál 168 840 628,00 PLN (plně splacený), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524).

3.    SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA. se sídlem ve Vratislavi, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Vratislav), se základním kapitálem 520 000 000,00 PLN (splaceným v plné výši), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem ve Vratislavi - Fabryczna ve Vratislavi, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938.

4.    CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ve Vratislavi, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Vratislav, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro Vratislav - Fabrycznou ve Vratislavi, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, číslo KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, se základním kapitálem 699 000 000 PLN.

2.    Termín platby:

1.    Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.    Pokud Zákazník zvolí platbu na dobírku, je povinen provést platbu při dodání zboží.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ VÝROBKU

1.    Dodání výrobku je možné na území Polské republiky.

2.    Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak. 3. Náklady na dodání Produktu (včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku vyjádření vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

3.    Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby doručení Produktu:

1.    kurýrní zásilka, dobírka

2.    paletová zásilka

4.    lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je do 14 Pracovních dnů, není-li v popisu daného Produktu nebo při podání Objednávky uvedena lhůta jiná. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je dodací lhůtou nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí překročit 30 Pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

1.    V případě, že zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.

2.    V případě, že Zákazník zvolí způsob platby dobírkou - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

3.    V případě, že Zákazník zvolí způsob platby ve splátkovém systému - ode dne oznámení věřitele Prodávajícímu o uzavření smlouvy o úvěru se Zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z úvěru poskytnutého Zákazníkovi na bankovní účet Prodávajícího.

6. REKLAMACE VÝROBKU

1.    Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi v případě, že prodaný výrobek má fyzickou nebo právní vadu (záruku), stanoví obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (včetně § 556-576 občanského zákoníku).

2.    Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady Výrobku a práv Zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce informace o reklamacích.

3.    Reklamaci může Zákazník uplatnit např:

1.    písemně na adresu: Technologiczna 2B, 45-839 Opole;

2.    v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@iiyama-sklep.pl.

4.    Doporučujeme, aby Zákazník v popisu stížnosti uvedl: 1. Stížnost je podána na základě písemné žádosti Zákazníka: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek na způsob uvedení Výrobku do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje reklamujícího - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných s vynecháním doporučeného popisu reklamace.

5.    Prodávající je povinen reagovat na stížnost zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího podání. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a Prodávající na tuto žádost neodpověděl do 14 kalendářních dnů, má se za to, že žádost byla oprávněná.

6.    Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Výrobek na adresu: Technologiczna 2B, 45-839 Opole. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na doručení Výrobku Prodávající, v případě Zákazníka, který není spotřebitelem, nese náklady na doručení Zákazník. Pokud by vzhledem k typu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.

7.    V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena záruční odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem.

7. MIMOSOUDNÍ STÍŽNOSTNÍ A VYŠETŘOVACÍ POSTUPY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM.

1.    Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.    U předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele je rovněž zřízeno kontaktní místo (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava.), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

3.    Spotřebitel má k dispozici následující příklady mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací: (1) návrh na mimosoudní řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu (více informací viz: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u oblastního inspektora obchodní inspekce (více informací viz internetové stránky inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné prostřednictvím e-mailu na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní lince pro spotřebitele 801 440 220 (linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, hovorné dle tarifu operátora).

4.    platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.    Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v písm. 8.8 obchodních podmínek. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:

1.    písemně na následující adresu: Technologiczna 2B, 45-839 Opole;

2.    v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@iiyama-sklep.pl.

2.    Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v písm. 11 Pravidel a na internetových stránkách internetového obchodu v záložce týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může vzorový formulář použít, není to však povinné.

3.    Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

1.    u smlouvy, v rámci jejíhož plnění prodávající dodává Výrobek a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) - od převzetí Výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje řadu Výrobků, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo po částech - od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) zahrnuje pravidelné dodávky Výrobků na dobu určitou - od převzetí prvního Výrobku;

2.    u ostatních smluv - od data uzavření smlouvy.

4.    V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

5.    Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Výrobek vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

6.    Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí, ledaže prodávající nabídl, že si výrobek vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Výrobek zpět před uplynutím její platnosti. Spotřebitel může Výrobek vrátit na adresu: Technologiczna 2B, 45-839 Opole.

7.    Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Výrobku v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku.

8.    Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele, které je spotřebitel povinen nést:

1.    Zvolil-li spotřebitel jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.

2.    Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.

3.    V případě výrobku, který je službou, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní své právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za plnění poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nepřiměřeně vysoká, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.

9.    Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy:

1.    (1) o poskytnutí služby, pokud prodávající službu v plném rozsahu poskytl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po poskytnutí plnění prodávajícím ztratí právo od smlouvy odstoupit; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení; (3) v nichž je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) v nichž je předmětem plnění výrobek, který se rychle kazí nebo má krátkou dobu trvanlivosti; (5) v nichž je předmětem plnění výrobek dodávaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) v nichž jsou předmětem plnění výrobky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit; (8) u nichž spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne jiné než spotřebitelem požadované dodatečné služby nebo dodá jiné výrobky než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ohledně dodatečných služeb nebo výrobků; (9) pokud je předmětem dodávky zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový software dodaný v uzavřeném obalu, pokud je obal po dodání otevřen; (10) v případě dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na poskytnutí ubytování, s výjimkou ubytování, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby; (13) pro poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

10.  Ustanovení obsažená v tomto článku 8 obchodních podmínek týkající se spotřebitele se od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data použijí i na zákazníka nebo klienta, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

1.    Tento článek 9 Obchodních podmínek a veškerá ustanovení v něm obsažená jsou určena a tedy závazná pouze pro Zákazníka nebo Objednatele, který není spotřebitelem, a to od 1. 1. 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data, který zároveň není fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

2.    Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy může v tomto případě proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka vůči Prodávajícímu.

3.    Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na částečnou nebo úplnou platbu předem, a to bez ohledu na způsob platby zvolený Klientem a skutečnost, že došlo k uzavření Kupní smlouvy.

4.    Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování elektronických služeb vypovědět s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení Klientovi.

5.    Odpovědnost Poskytovatele služeb/Objednatele vůči Příjemci služeb/Objednateli, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak v rámci jedné pohledávky, tak i u všech pohledávek celkem - na výši zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, nejvýše však na částku tisíc PLN. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Zákazníka/Objednatele vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva neexistuje nebo se nevztahuje k Kupní smlouvě. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž neodpovídá za případné zpoždění přepravy zásilky.

6.    Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím/poskytovatelem služeb a zákazníkem/příjemcem služeb budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího/poskytovatele služeb.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.

2.    Změny a doplňky obchodních podmínek:

1.    1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek z důležitých důvodů, tj.: změny právních předpisů; změny způsobů plateb a doručování - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto Obchodních podmínek.

2.    2. V případě uzavírání průběžných smluv na základě těchto Podmínek (např. poskytování Elektronických služeb - Účet) jsou změněné Podmínky pro Příjemce služby závazné, pokud byly splněny podmínky uvedené v § 384 a 384[1] občanského zákoníku, tj. Příjemce služby byl o změnách řádně informován a smlouvu nevypověděl do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna obchodních podmínek má za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících poplatků, má Příjemce služby, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.

3.    3. V případě uzavírání smluv na základě těchto Obchodních podmínek, které nejsou smlouvami trvajícími (např. Kupní smlouva), se změny Obchodních podmínek nijak nedotýkají nabytých práv Zákazníků/Objednatelů, kteří jsou spotřebiteli před datem účinnosti změn Obchodních podmínek, zejména se změny Obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných Objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných Kupních smluv.

3.    Záležitosti neupravené těmito Pravidly se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Dz. U. 2002 č. 144, položka 1204 v platném znění); pro Kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanoveními Zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Dz. U. 2000 č. 22, položka 271, ve znění pozdějších předpisů) a zákona o zvláštních podmínkách prodeje spotřebiteli a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Dz. U. 2002 č. 141, položka 1176, ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitelů; a další příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

11. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Adresát:

HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Technologiczna 2B,
45-839 Opole
iiyama-sklep.pl
sklep@iiyama-sklep.pl

– Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od kupní smlouvy na níže uvedené položky(*) od smlouvy na dodávku níže uvedených položek(*) od smlouvy na zhotovení níže uvedených položek(*)/od smlouvy na poskytnutí níže uvedených služeb(*).

– Datum uzavření smlouvy(*)/vyzvednutí(*)

– Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář zasílán v papírové podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

keyboard_arrow_up Nedávno zakoupené
keyboard_arrow_up Więcej
close

Webové stránky potřebují cookies. Přijměte "cookies", abyste mohli plně využívat funkce našeho obchodu.